Regulamin strony internetowej

Regulamin z dnia 04.04.2024

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin skierowany jest do osób odwiedzających stronę internetowa znajdującą się pod adresem: https://jestem.digital

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona jest przez Właściciela pod adresem: https://jestem.digital/, służąca do świadczenia usług elektronicznych.

Właściciel – podmiot udostępniający stronę internetową: osoba fizyczna Monika Dudek, zamieszkała Niedźwiedza 4, 32-854 Dębno. 

Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę internetową, w tym korzystająca z Usług Elektronicznych.

Usługi Elektroniczne – usługi elektroniczne świadczone przez Właściciela lub inny podmiot na Stronie Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie.

3. REGULAMIN

Regulamin zawiera w szczególności:

       a) zasady korzystania ze Strony Internetowej, 

       b) informacje o treściach zamieszczanych w obrębie Strony Internetowej,

       c) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na Strony Internetowej,

       d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

       e) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

           – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

           – zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

       f) prawa i obowiązki Strony Internetowej

       g) zasady odpowiedzialności Właściciela,

       h) tryb postępowania reklamacyjnego.

Właściciel świadczy usług zgodnie z Regulaminem.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy z Właścicielem oraz rozpoczęciem korzystania z usług elektronicznych. 

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności mającej na celu korzystanie ze Strony Internetowej zobowiązany jest do zaznajomienia się i akceptacji Regulaminu.

Jednocześnie korzystanie z Strony Internetowej i usług elektronicznych oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Wszystkie logotypy nazwy handlowe i firm użyte w obrębie Strony Internetowej należą do ich właścicieli i używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

Zabrania się z nieuprawnionego korzystania ze strony internetowej, w tym kopiowania treści, informacji, zdjęć i innych elementów znajdujących się na stronie internetowej bez zgody Właściciela, gdyż takie działania mogą naruszać prawa autorskie.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Warunkiem korzystania w pełni z usług świadczonych na Stronie Internetowej  jest korzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Właściciel nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. 

Właściciel oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i zawarcie oraz realizacja umów o korzystanie z Usług Elektronicznych, w tym korzystanie ze Strony Internetowej, może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczenia lub modyfikowania danych  Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W konsekwencji Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą do minimum wspomniane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 

5. USŁUGI ELEKTRONICZNE  

Za pośrednictwem Strony Internetowej Właściciel mogą być oferowane następujące Usługi Elektroniczne:

a) formularz kontaktowy,

b) treści publikowane na Stronie Internetowej  

c) newsletter

d) pluginy prowadzące do mediów społecznościowych

Dostawcą Usług Elektronicznych może być Właściciel lub inny podmiot wskazany zgodnie z Regulaminem. 

Usługi elektroniczne w ramach  Strony Internetowej są świadczone  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę na żądanie Użytkownika.

Miejscem świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem  Strony Internetowej jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, chyba że inaczej wskazano w treści Regulaminu.

Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

  6. FORMULARZ KONTAKTOWY

Właściciel umożliwia Użytkownikowi w ramach Strony Internetowej kontakt z Właścicielem za pomocą formularza kontaktowego. Za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik może zgłosić Właścicielowi chęć nawiązania współpracy lub skontaktować się z Właścicielem w innej sprawie według uznania Użytkownika.

Formularz kontaktowy jest aktywowany po przejściu w zakładkę https//:jestem.digital/kontakt

Umowa świadczenie usług korzystania z formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu i przesłania go do Właściciela, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub tożsamego. 

W formularzu Użytkownik podaje następujące dane: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) treść wiadomości.

Akceptacja regulaminu Strony Internetowej i polityki prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody umieszczonej pod formularzem, jest obowiązkowa i niezbędna do korzystania z Usługi Elektronicznej. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia korzystanie z Usługi Elektronicznej. 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania informacji za pośrednictwem formularza do Właściciela. 

Przesłanie przez Użytkownika do Właściciela formularza kontaktowego nie jest równoznaczne z nawiązaniem współpracy między Właściciel a Użytkownikiem. Współpraca zostanie nawiązana na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Stronami.

7. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Na Strony Internetowej zamieszczane są treści, które mogą być przydatne dla Użytkowników, którzy chcą promować produkty lub usługi online. 

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do treści na Stronie Internetowej zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę Internetową i trwa do czasu zamknięcia przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez wyłączenie przeglądarki, w której wyświetlana jest Strona Internetowa.

W ramach Strony Internetowej Właściciel może dostarczać treści informacyjne „do pobrania” samodzielnie i na żądanie Użytkownika, w tym zawierające materiały reklamowe, a także zawierające przekierowania do zewnętrznych serwisów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane w zewnętrznych serwisach.

 8. NEWSLETTER

W ramach usługi newslettera Właściciel dostarcza Użytkownikowi zamówione informacje, w tym informacje handlowe, w postaci wiadomości e-mail wysyłanych drogą elektroniczną, dotyczącą

Korzystanie z newslettera wymaga podania aktywnego adresu poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik.

Poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się” lub tożsamy Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania newslettera obejmującego informacje handlowe, zgodnie z Polityką Prywatności. 

Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający chęć zapisu do newslettera. Kliknięcie linku potwierdzającego subskrypcję jest niezbędne do wpisania Użytkownika na listę subskrybentów newslettera.

Usługa Elektroniczna newslettera świadczona jest nieodpłatnie od momentu  potwierdzenia zapisu do newslettera zgodnie z ust. 4 powyżej, przez czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej newslettera (zrezygnować z newslettera) poprzez kliknięcie opcji „Wypisz mnie” lub tożsamej dostępnej w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez Właściciela w ramach newslettera albo poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Właściciela drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@jestem.digital.

9. PLUGINY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  1. Strona Internetowa zawiera wtyczki prowadzące do mediów społecznościowych m.in. Instagram, Linkedin.
  2. Wtyczki można zidentyfikować po ikonach symbolizujących dany portal. Mogą służyć do udostępniania informacji na danej platformie społecznościowej.
  3. Wtyczki są połączone z profilem Właściciela na serwerze danego portalu społecznościowego. Portale mogą uzyskać informacje na temat wyświetlania Strony Internetowej za pomocą IP.
  4. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator platformy społecznościowej korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowań Użytkowników. Dane te wykorzystywane są m. in. do tworzenia statystyk Strony Internetowej. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane i Właściciel nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą.
  5. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby statystyk Strony Internetowej jest administrator konkretnej platformy społecznościowej.

10. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Strony Internetowej i Usług Elektronicznych wyłącznie w sposób zgodny z prawem i z Regulaminem. 

W obrębie Strony Internetowej i w ramach Usług Elektronicznych zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Właściciela urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Użytkownika danych, Właściciel może uniemożliwić dostęp do tych danych.

11. WARUNKI LICENCYJNE

Wszelkie prawa do Strony Internetowej, treści publikowanych w ramach Usług Elektronicznych, a także materiałów graficznych, prezentowanych na Stronie Internetowej przysługują wyłącznie Właściciela lub Właściciel jest uprawniony do korzystania z nich i udzielania licencji Użytkownikom. Treści te mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegać ochronie prawnej. 

Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usług Elektronicznych wyłącznie na własne potrzeby (licencja niekomercyjna). 

Zabronione jest:

       a) utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Strony Internetowej lub jej części,

       b) prezentowanie i udostępnianie treści lub ich części osobom trzecim,

       c) sprzedaż, najem lub użyczenie treści  lub ich części osobom trzecim,

       e) dokonywanie jakichkolwiek zmian w treściach lub innego rodzaju modyfikacji,

       f) inne wykorzystanie niż na własny użytek Użytkownika.

Właściciel jest uprawniony do wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku ustalenia, że Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego paragrafu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

12. DANE OSOBOWE  

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel, tj. Monika Dudek, Niedźwiedza 4, 32-854 Dębno.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkownika przez Właściciela znajdują się w Polityce Prywatności.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Treści zamieszczane w obrębie Strony Internetowej nie stanowią porady prawnej, ani nie zastępują konsultacji prawnej u specjalisty. Właściciel nie jest zobowiązany do aktualizacji i poprawności publikowanych informacji.

Właściciel jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej czy Usług Elektronicznych na skutek niezastosowania się do Regulaminu lub regulaminów poszczególnych Usług Elektronicznych, w tym roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściciel zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Właściciela niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Właściciela.

W przypadku Usług Elektronicznych, które nie mają charakteru ciągłego, zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej. Do umów o świadczenie takich usług stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy. 

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej Użytkownicy mogą kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@jestem.digital

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Masz jakieś pytania i chcesz się ze mną skontaktować?

napisz do mnie

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.